مرکز تخصصی تجزیه و تحلیل داده های آماری

مرکز تخصصی تجزیه و تحلیل داده های آماری (SPSS, LISREL, AMOS, Eviews)

.

امروزه اهمیت تجزیه و تحلیل آماری بر کسی پوشیده نیست. علم آمار و پردازش آماری را می توان علم اکتشاف و یافتن اطلاعات نهفته از دل داده های خام پژوهش دانست. در بسیاری از پژوهش های رشته های علوم انسانی و علوم تجربی محقق با حجم زیادی از داده های خام بدست آمده از کارهای فیلدی، آزمایشگاهی و یا پرسشنامه ای روبروست اما هنر کسب اطلاعات نهفته از این حجم زیاد داده و پردازش اطلاعات تنها و تنها در گروه استفاده از تکنیک های آماری است. خوشبختانه در حال حاضر نرم افزارهایی نظیر SPSS توانایی پردازش و تجزیه و تحلیل داده های آماری بدست آمده از پژوهش های مختلف را داراست. هرچند که پردازش آماری تنها به این نرم افزار ختم نمی شود.

.

.

پردازش آماری ویژه چه کسانی است؟

در مجموع کلیه پژوهشگران دانشـگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتـری جهت نگارش فصل چهارم پایان نامه و یا تدوین بخش material and method یا متدولوژی مقالات داخلی یا بین المللی خود به وفور از تکنیک های آماری استفاده می نمایند. همچنین سازمان های تحقیقاتی که طرح های کلان پژوهشی را به انجام می رسانند نیز به وفور از تکنیک های آماری جهت پردازش حجم وسیع اطلاعات خودشان استفاده می کنند.

.

.

آیا خدمات پرتال تحصیلات تکـمیلی تنها مختص دانشجویان و انجام فصل پنجم پایان نامه است؟

در حال حاضر کلیه تست های آماری و پردازش آماری پژوهش های پایان نامه ای و طرح های پژوهشی دانشـگاهی، طرح های پژوهشی شهرداری ها و سایر ارگان های دولتی توسط محققان پرتال تحصیـلات تکمیلی به انجام می رسد.

.

.

نحوه محاسبه هزینه تست های آماری چگونه است؟

به طور کلی سه فاکتور حجم داده های خام و تعداد تست آماری و فرضیات تحقیق تعیین کننده هزینه نهایی خواهد بود. هم اکنون خدمات پردازش آماری پرتال با هزینه پایین اما با کیفیت بسیار بالا به مشتریان گرامی ارایه می شود.

.

.

زمان مورد نیاز جهت پردازش آماری چند روز است؟

کاملاً به صورت توافقی خواهد بود.

.

.

.

معرفی تحلیل گران:

جناب آقای دکتر حسـینی (توضیحات بیشتر در خصوص فعالیت علمی ایشان را در این صفحه جویا شود)

جناب آقای دکتر عـبداله زاده (توضیحات بیشتر در خصوص فعالیت علمی ایشان را در این لینک جویا شود)

.

.

چه نوع تحلیل های آماری در حال حاضر ارائه می شود؟

به طور مشخص کلیه آزمـون های پارامتریک Parametric  و ناپارامتریک Non-parametric به انجام می رسد.

انواع پردازش های آماری:

 • آمار توصیفی و محاسبات اکتشافی
 • تحلیل داده های پرسشنامه ای
 • آزمـون نرمال بودن داده ها (نرمالیتی تست)
 • روایی و پایایی (ضریب آلفا کرونباخ)
 • انواع مختلف تی تست (T-test، زوجی یا جفتی، مستقل، T-test تک نمونه ای).
 • آنوا (آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA)
 • تحلیل عاملی
 • جدول توافقی و کای اسکوئر (یا خی دو، یا مربع کای)
 • رگرسیون (خطی، لوجستیک، ساده، چندگانه)
 • ضریب همبستگی پیرسون
 • تحلیل خوشه ای

.

 

 

شماره تماس، پیامک و ایمیل:

تماس


نظرات و سوالات خود را در این صفحه می توانید مطرح فرمایید.

نظرات بسته شده است.